Taliban Tank Trix
How do you stop a Taliban tank?
Shoot the guy pushing it!

Back | Next